Plans Estratéxicos en seis sectores para impulsar o cooperativismo

A Unión de Cooperativas EspazoCoop elaborou varios estudos e informes sobre oportunidades de
implantación para o cooperativismo en Galicia.

 

 

Con estes informes tratouse de identificar oportunidades sectoriais -para a fórmula de cooperativa-, realizando 6 estudos que orienten as políticas públicas e os dispositivos de apoio ao emprendemento que se promoven dende o goberno autonómico.

Estes Plans Estratéxicos tamén poden orientar e ser de utilidade para profesinais vinculados ao emprendemento ou a persoas que buscan organizar proxectos baixo a fórmula cooperativa nalgúns dos ámbitos de estudo.

Pódese acceder e descargar os Plans que foron elaborados para apoiar o desenvolvemento do cooperativismo galego nas seguintes temáticas: