Aviso Legal | Política de Cookies | Política de Privacidade

Agradecémosche que decidas visitarnos. Queremos que a túa experiencia no sitio sexa a mellor posible.

Para acceder aos nosos servizos, declaras que es maior de idade e que tes capacidade legal de obrar de acordo á túa lei nacional.

O acceso e a navegación no sitio web, ou o uso dos servizos do mesmo, implican a aceptación expresa e íntegra de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais, incluídas tanto as Condicións Particulares fixadas para certas promocións como a Política de Privacidade e Cookies, relativa ás finalidades dos tratamentos dos datos que nos facilites. Por favor, recomendámosche que as leas atentamente.

1.- Información Legal.

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular do Portal Web son:

ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
CIF : G-70506662
Enderezo: rúa do Hórreo 104, baixo – esquerda. 15701. Santiago de Compostela
Telf. : 981 57 55 78

E-mail: info@espazo.coop

O acceso supón a aceptación expresa do Usuario/a ás presentes Condicións Xerais de Uso, que poderán ser modificadas ou substituídas polo seu titular en calquera momento e sen previo aviso.

2.- Condicións Xerais de Uso.

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web, cuxa finalidade é ser porta de entrada a ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS, ofrecendo aos usuarios/as información, servizos e contidos vía Web. A través da páxina web, a Usuaria/ou ten acceso a información sobre produtos e servizos específicos, ferramentas e aplicacións.

A Usuaria/ou se compromete a facer un uso adecuado dos contidos, servizos, aplicacións e ferramentas que están accesibles, con suxección á Lei e ás presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso ás Condicións Particulares que poidan establecerse para o acceso a determinados servizos e aplicacións, respectando en todo momento ás demais Usuarias/os da mesma.

En caso de incumprimento total ou parcial pola Usuaria/ou das presentes condicións Xerais de Uso, ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS resérvase o dereito de denegar o acceso sen necesidade de previo aviso á Usuaria/o.

3.- Obrigacións Xerais da Usuaria/o

A Usuaria/o, ao aceptar as presentes condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a:

– Non realizar ningunha acción destinada prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, de forma temporal ou definitiva, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou a infraestructura da páxina web, de maneira que impida a súa normal utilización.

– Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou calumniosos, tanto doutros Usuarios/as como de terceiras empresas alleas a ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS

–  Non utilizar calquera dos materiais e informacións contidos neste Sitio Web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, así como ás condicións particulares que, no seu caso, establézanse para determinadas aplicacións e/ou utilidades e que resulten contrarios aos dereitos e intereses de ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS, as súas usuarias/vos e/ou terceiros-as.

– Non ofertar nin distribuír produtos e servizos, nin realizar publicidade ou comunicacións comerciais non solicitadas a outras Usuarias/vos e visitantes de ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS

A Usuaria/o responderá de todos os danos e prexuízos de toda natureza que ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS e calquera terceiro/a poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calesqueira das obrigacións ás que queda sometido por virtude destas ‘Condicións Xerais de Uso’ ou da lei en relación co acceso e/ou utilización da páxina.

4.- Propiedade Intelectual e Industrial.

O sitio web, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas (incluíndo textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como logotipos, marcas, nomes comerciais ou outros signos distintivos, atópanse protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS é titular ou ostenta autorización para a súa utilización e comunicación pública dos lexítimos titulares das mesmas.

O Usuario obrígase a usar os contidos de forma diligente e correcta, de acordo á lei, a moral e a orde pública. ESPAZO COOP autoriza á Usuaria/ou para visualizar a información que se contén neste sitio web, así como para efectuar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamiento nos seus sistemas informáticos), a condición de que os elementos sexan destinados únicamente ao uso persoal. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de ESPAZO COOP ou dos lexítimos/as titulares das mesmas.

A Usuaria/ou non está autorizada/ou para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida nesta Web en calquera forma e calquera que sexa a súa finalidade.

5.- Enlaces.

As conexións e enlaces a sitios ou páxinas Web de terceiros/as establecéronse únicamente como unha utilidade para a Usuaria/ou. ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS non é, en ningún caso, responsable das mesmas ou do seu contido.

ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de enlaces entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo ou de calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Tales enlaces ou menciones teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre ESPAZO COOP e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Para realizar enlaces coa páxina Web será necesaria a autorización expresa e por escrito dos titulares do portal.

6.- Responsabilidade.

ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control ou alleas á súa vontade, nin daqueles que sexan producidos pola existencia de virus informáticos en Internet.

ESPAZO COOP non asume responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamaciones ou gastos, producidos por:

(1) Interferencias, interrupcións, fallos, omisiones, atrasos, bloqueos ou desconexións, motivadas por erros nas liñas e redes de telecomunicaciones ou por calquera outra causa allea ao control de ESPAZO COOP;

(2) Intromisiones ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou cualesquiera outros;

(3) Uso indebido ou inadecuado da páxina web de ESPAZO COOP.

(4) Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

ESPAZO COOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS non é responsable nin en ningún caso responderá fronte aos usuarios/as e a terceiros/as sobre actos de calquera terceiro alleo a ESPAZO COOP que conlleve ou poida supoñer a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita ou a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuales de calquera clase, dos dereitos ao honor, á intimidade persoal e familiar e á imaxe, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro por razón da transmisión, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.

7.- Protección de Datos de Carácter Persoal.

Toda a política de tratamento de datos persoais atoparala na Política de Privacidade, que forma parte integrante destas Condicións Xerais pero que, por simplicidade, puxemos nun documento separadamente: Política de Privacidade.

8.- Lexislación.

O presente Aviso Legal e os seus términos e condicións rexeranse e interpretarán de acordo coa Lexislación Española. A usuaria/ou, polo só feito de acceder á páxina web ou obter a condición de usuaria/o rexistrado outorga, de forma irrevocable, o seu consentimento a que os Tribunais competentes por defecto poidan coñecer de calquera acción xudicial derivada de ou relacionada coas presentes condicións, ou co seu uso deste Sitio ou a navegación realizada polo mesmo/a.

Si algunha cláusula ou apartado das presentes Condicións Xerais, que non sexa de natureza esencial para a existencia do mesmo, é declarada nula ou inaplicable, a validez das restantes cláusulas non se verá afectada.