| ANUNCIO DE CONTRATACIÓN |

Contratación de:
SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2017 DA UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP

Obxecto: Servizo de Auditoria Externa das contas anuais do exercicio económico de 2017 da Unión de Cooperativas EspazoCoop, atendendo á normativa da Lei de Cooperativas de Galicia, da lexislación contábel e de auditoría de contas, así como do acordo tomado polo Consello Reitor da Unión.

Entidade contratante : Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Duración do contrato: Até a presentación do informe de auditoria externa, en todo caso, até o 31 de Marzo de 2018.

Prezo base de licitación: Oferta presentada por cada licitadora, atendendo ás características do servizo a contratar e aos criterios habituais fixados pola normativa e prácticas do sector.

Presentación de ofertas: A través do correo-e ramon@espazo.coop

Data límite de presentación de ofertas: 21 de Febreiro de 2018 ás 15.00 horas.

Obtención de documentación, descarga do prego de condicións e outra información de interese: Aquí