Información en relación con la Crisis del Covid-19

Tanto desde el Consejo Reitor de Espazocoop como desde el equipo técnico estamos trabajando para tratar, en lo posible, de minimizar los impactos y hacer de puente con las administraciones, tanto autonómica como estatal, en todo aquello que os afecte: suspensión de actividades, posibles aplazamientos de pagos de impuestos o costes de seguridad social, financiamiento para facilitar liquidez, agilidad en los expedientes de regulación temporal de empleo, etc.

Lo cierto es que la información se sucede continuamente por lo que trataremos de subir a esta sección cuestiones de interés.

Quedamos a vuestra disposición con el fin de que nos trasladeis en que medida os afecta esta crisis y que necesidades específicas podéis necesitar para, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de ayudar.

Habilitamos un FORMULARIO DE CONSULTAS  y un espacio con INFORMACIÓN en estas áreas:

 • COOPERATIVAS (laboral, seguridad social, Ertes, prestación extraordinaria, socias, tributos…)
 • RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES (de la Administración gallega en especial)
 • ERTEs
 • FINANCIACIÓN (líneas de avales Ico, del Igape…)
 • MEDIDAS ECONÓMICAS, LABORALES, Y OTRAS
 • FISCAL
 • SANITARIA
 • CONTRATACIÓN PÚBLICA
 • GUÍAS
 • DECRETOS
 • COMUNICADOS A LAS COOPERATIVAS SOCIAS

¿Tienes una consulta?

Podéis contactar con la Unión de Cooperativas EspazoCoop y formularnos consultas en relación a este tema a través del formulario que habilitamos:

CONSULTAS en este enlace

Responderemos lo antes posible, en la medida que la información a trasladarvos sea tratada y lo más veraz posible.


 

Material informativo de interés COOPERATIVAS


Medidas do RDL 24/2020 útiles para cooperativas (Vía Coceta), neste enlace | 28 de Xuño 2020


Nota informativa | Sobre o Real Decreto-lei 24/2020, de 27 de xuño, polo que se adoptan medidas sociais de reactivación
do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial, neste enlace | 28 de Xuño 2020

Este Decreto aproba a prórroga dos ERTE e as Axudas a Autónomas-os ata o 30 de setembro de 2020.


Procedementos do Rexistro de Cooperativas que se reactivan. Anexo IV, neste enlace | 11 de Maio 2020


Reactivación | Liñas de axudas da Consellería de Economía, Emprego e Industria cuxo prazo de presentación ou período de tramitación se reactivan, neste enlace| 11 de Maio 2020

Entre outras as Subvencións para o Fomento do Emprendemento en Economía Social (programa Aprol-economía social).


Medidas do RDL 15/2020 útiles para cooperativas de traballo, neste enlace | 22 Abril 2020

 • Moratorias do Arrendamento do local de negocio.
 • Medidas para facilitar o axuste da economía e protexer o emprego: Art. 13. Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal o uso do Fondo de Promoción e Educación das Cooperativas para paliar efectos do covid19.
 • Outras

Acordo do Consello Galego de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo que se autorizan as cooperativas galegas a destinaren o Fondo de Formación e Promoción Cooperativa á promoción social da comunidade para atender necesidades derivadas da pandemia ocasionada polo COVID-19, neste enlace | 20 Abril 2020


Guía de «Medidas Covid-19 aplicables a Autónomos e Autónomas», elaborada polo Ministerio de Traballo e Economía Social neste enlace | 13 Abril 2020


Nota informativa | Funcionamento dos Rexistros de Cooperativas durante a vixencia do periodo de alarma polo Covid-19, neste enlace | 30 Marzo 2020


Nota informativa | Sobre aplicabilidade do Real Decreto 10/2020 ás socias traballadoras de cooperativas, polo que se regula un Permiso Retribuído Recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servicios esenciais, neste enlace | 30 Marzo 2020


Nota informativa | Sobre o Real Decreto-lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19, neste enlace | 30 Marzo 2020

Este Decreto prevé dous temas de importancia para as Cooperativas de Traballo e para as persoas que traballan nelas, ben en calidade de socias traballadoras ou de traballadoras por conta allea.


Instruccións polo Covid-19 | Axudas Fomento do Emprego en Cooperativas (Programa Aprol 2020 – Xunta de Galicia), neste enlace | 26 Marzo 2020


FAQs. Preguntas e Dúbidas Covid-19. Para Cooperativas de Traballo e Persoas Socias Traballadoras (vía Coceta), neste enlace | 24 Marzo 2020

1| Laboral – Seguridade Social – ERTEs

2| Prestación Extraordinaria RETA (Réxime Especial de Traballadores-as Autónomos-as)

3| Sobre a Situación de Persoas Socias Traballadoras

4| Cooperativas de Traballo (como Sociedade)

5| Temas Tributarios (como Cooperativa de Traballo)


Prestación Extraordinaria a Traballadoras-es Autónomos-as como consecuencia do estado de alarma (vía Colexio economistas Málaga), neste enlace  | 24 Marzo 2020
Guía de suspensión de Autónomos-as que tamén é valida para Cooperativas.

Documento de FAQ en relación a Autónomas e Autónomos sobre COVID-19, en concreto sobre o Artigo 17 del Real Decreto-lei 8/2020, publicado polo Ministerio de Traballo e Economía Social, neste enlace | 15 Abril 2020

Prestación Extraordinaria por cese de actividade para persoas que cotican en RETA | Novidades publicadas no RDL 13/2020 onde se inclúe unha rectificación do Artigo 17 do RDL 8/2020,  neste enlace – neste enlace | 8 Abril 2020

Nota informativa | Modificación do artígo 7 | En relación coa Prestación Extraordinaria por cese de actividade neste enlace| 1 Abril 2020

Nota informativa | Prestación Extraordinaria por cese de actividade, neste enlace | 30 Marzo 2020
Prazo de solicitude Prestación Extraordinaria : Pasa do inicial catorce de abril a o último día do mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma

Prestación Extraordinaria para Traballadoras-es e Socios/as de Cooperativas dadas de alta no Réxime de conta propia da seguridade social (RETA – Réxime Especial de Traballadoras-es Autónomas-os) en caso de que a súa actividade fora severamente afectada polas medidas tomadas por el COVID-19, neste enlace | 20 Marzo 2020


Recomendación á Tramitación dos Expedientes de Suspensión de contratos e reducción de xornada que afecten ás persoas Socias traballadoras de Cooperativas de Traballo asociado incluídas no Réxime Xeral da Seguridade Social, ou nalgúns rexímenes especiais que protexan a continxencia de desemprego, en relación á aplicación dos artigos 22 e 23 do RD-Lei 8/2020, neste enlace  | 20 Marzo 2020


Contratación Pública: Cooperativas de Traballo que teñan contratos coas Administracións Públicas: Efecto das medidas do estado de alarma, neste enlace | 18 Marzo 2020

Contratación Pública: Artigo 34 RD Lei 8/2020. Medidas en materia de Contratación Pública para paliar as consecuencias do COVID-19, neste enlace | 18 Marzo 2020


Nota de Prensa Coceta: «Las cooperativas de Trabajo, que empleamos de forma directa a unas 300.000 personas, pedimos al Gobierno de España que no se olvide de nuestras empresas ni nos deje al margen de medidas paliativas para que de esta crisis salgamos tod@s con el mínimo impacto». Np neste enlace | 16 Marzo 2020


Modelo de xustificante para desprazamentos de socias-os e traballadores-as por motivos laborais (individual), neste enlace

Modelo de xustificante para desprazamentos de socias-os e traballadores-as por motivos laborais (conxunto), neste enlace

16 Marzo 2020RESOLUCIÓNS, INSTRUCCIÓNS, NOTAS INFORMATIVAS…, DA ADMINISTRACIÓN GALEGA EN ESPECIAL


Orde que  aproba o Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección polo SARS-CoV-2 e se ditan instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos,  neste enlace  | 31 de agosto 2020


Orde sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade» | 25 de agosto 2020


Orde pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, neste enlace | 15 de agosto 2020


Resolución da Consellería de Sanidade, que dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, sobre determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, neste enlace | 24 de xullo 2020

A modificación consiste en:

«e) Recomendacións sobre reunións de grupos de persoas en espazos privados. Nos espazos privados, abertos ou pechados, de uso privado, recoméndase o uso de máscara, no caso de reunións ou de posible confluencia de persoas non conviventes, así como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal e a aplicación de medidas de hixiene. Así mesmo, recoméndase limitar o número de asistentes aos mínimos posibles e que, en todo caso, non superen as 25 persoas».


Resolución da Consellería de Sanidade, que dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade,  neste enlace –  modificacións  | 15 de Xuño e 29 de Xuño 2020 (modificacións)


Orde do Ministerio de Sanidade pola que se modifican diversas ordes co fin de flexibilizar determinadas restriccións de ámbito nacional e establecer as unidades territoriais que progresan  ás fases 2 e 3 do Plan para a transición hacia unha nova normalidade, neste enlace | 8 de Xuño 2020


Orden do Ministerio de Sanidade para a flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da Fase 3 do Plan para a transición hacia unha nova normalidade,  neste enlace | 30 de Maio 2020

Trátase de medidas e condicións para a desescalada en Fase 3, e inclúe:

 • Medidas de hixiene e prevención nos sectores de actividade previstos nesta orde.
 • Fomento dos medios non presenciais de traballo.
 • Flexibilización de medidas de carácter social.
 • Condicións para o desenvolvemento da actividade en establecementos e locais comerciais minoristas e de prestación de servizos asimilados.
 • Condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.
 • Medidas de flexibilización no ámbito da cultura (bibliotecas, museos, salas de exposicións).
 • Flexibilización das medidas relativas á apertura de instalacións deportivas ao aire libre, pechadas e centros deportivos.
 • Condicións para o desenvolvemento das actividades turísticas.
 • Condicións para a reapertura dos centros recreativos turísticos, zoolóxicos e acuarios.
 • Condicións para a celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias e eventos.
 • Condicións para a realización de actividades de tempo libre dirixidas á población infantil e xuvenil.
 • Condicións para o desenvolvemento de actividades na naturaleza.
 • Plans específicos de seguridade, protocolos organizativos e guías.

Diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) neste enlace | 30 de Maio 2020

Entre outras,

 • Acordo para a ampliación de capacidade para o consumo no local en establecementos de hostalaría e restauración do 40 % ao 50 % a partir do 1 de xuño.

Orde do Ministerio de Sanidade pola que se modifican diversas ordes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo Covid19 en aplicación do Plan para a transición hacia unha nova normalidade, neste enlace  | 25 Maio 2020

Entre outras, as modificacións afectan á:

 • Apertura de locais comerciais.
 • Actividades culturais.

Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo RDL 463/2020 de 14 de marzo, neste enlace | 25 Maio 2020

Este acordo inclúe o Levantamento da Suspensión dos Prazos Administrativos e Procesais:

 • Con efectos desde o 4 de xuño de 2020, derogarase a suspensión de prazos procesais.
 • Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derogarase a suspensión de prazos administrativos. O cómputo dos prazos se reanudará, ou se reaniciará, se así se houbese previsto nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas.
 • Con efectos desde o 4 de xuño de 2020, derogarasea suspensión de prazos de prescripción e caducidade de dereitos e accións.

Diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), neste enlace| 19 de Maio 2020

Entre outras,

 • Apertura ao público de determinados comercios e servizos, e apertura de arquivos, así como a práctica do deporte profesional e federado.
 • Procedemento para a minoración na base impoñible liquidable do canon da auga e/ou coeficiente de vertedura determinada por estimación obxectiva como consecuencia da suspensión do exercicio da actividade.
 • Horarios comerciais que se aplicarán na fase 2.
 • Xestión da biomasa, limpeza, roza e mantemento tanto en montes e terreos forestais, ou en predios en solo rústico que alberguen especies vexetais leñosas ou herbáceas, como nos predios existentes en solo urbano, urbanizable e de núcleo rural.
 • Apertura dos mercados de gando.

Diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), neste enlace | 5 de maio de 2020

Entre outros, con varios acordos de interese para o Sector Educativo e as Cooperativas de Ensino.


Medidas de carácter obrigatorio, polo Covid19, en relación á venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados,  venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

(Acordo do Cecop de Galicia) | Orde 4 Maio 2020 (pola que se modifica a Orde 23 Marzo)


Procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio excepcional por desemprego por fin de contrato temporal, regulado no artígo 33 do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, neste enlace | Resolución de 1 de maio 2020, do SEPE


Medidas de carácter obrigatorio en relación co Covid19, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias, neste enlace neste enlace| Orde do 27 de abril de 2020 (pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020)


Procedemento e modelo de comunicación dos anticipos regulados no Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades financeiras para a formalización de anticipos de prestacións por desemprego con orixe en expedientes de regulación temporal de emprego consecuencia da crise económica provocada polo COVID-19 (código de procedemento TR820X), neste enlace| Orden do 24 de abril de 2020


Orde do Ministerio de Sanidade en relación co sector da Construcción pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio polo COVID-19 para persoas non relacionadas con dita actividade, neste enlace | 13 Abril 2020


Nota interpretativa para o sector industrial sobre a aplicación do Real Decreto Lei 10/2020 polo que se regula un permiso retribuído recuperable para persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, (vía Ministerio de Industria, Comercio e Turismo), neste enlace | 31 Marzo 2020


Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e o traballo, neste enlace| 30 Marzo 2020

Parte do contido desta Orde de Sanidade non afecta ás socias traballadoras – e excepcionalmente algunhas persoas socias de traballo- cotizantes do Reta. É para Autónomos-as puros, ou propiamente ditos. Na cooperativa é indiferente si a cotización realízase por réxime xeral ou por Reta. É a cooperativa como empresa a que establece o réxime organizativo do traballo.


Mensaxe do SEPE: O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ante o Covid- 19, neste enlace | 27 Marzo 2020

Debido á situación de emerxencia sanitaria, as oficinas do SEPE non atenden ao público de forma presencial, pero síguese
traballando desde elas para tramitar as solicitudes que se reciban, reforzándose os medios de atención non presencial.


Resolución da Dirección Xeral de Inclusión Social (Xunta de Galicia) pola que se ditan Instrucións en relación a execución das actividades subvencionadas polas ordes de axudas de inclusión dirixidas a entidades de iniciativa social e a corporacións locais, neste enlace | 26 Marzo 2020

Seguirán prestándose servizos de apoio á inclusión, formación adaptada, mediación intercultural, asesoramento técnico especializado en estranxeiría, reforzo educativo, participación social, dinamización comunitaria en territorios en exclusión e educación familiar, sempre que sexa posible a súa implementación por mecanismos alternativos, particularmente por medio do traballo a distancia. Se non fora posible, procederase a suspensión da actividade e reanudarase una vez cese o estado de alarma. Neste caso ampliase o período subvencionable o mesmo tempo que dure a suspensión. En todo caso o servizo de conciliación quedará suspendido ante a imposibilidade da súa prestación de xeito distinto ao presencial.


Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias. ERTES


Criterio interpretativo da Dirección Xeral de Traballo sobre a aplicación dos ERTEs durante a fase de desconfinamento, trátase de acompañar o retorno á actividade permitindo que as empresas que estén nun ERTE de forza maior podan sacar parcialmente a traballadores/as do ERTE, neste enlace | 4 de Maio 2020


Procedemento e modelo de comunicación dos anticipos de prestacións por desemprego con orixe en Ertes polo covid19 (a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e diversas entidades financeiras) Orde aquí | 27 Abril 2020


Guías do Servizo Público de Emprego sobre como comunicar a baixa da prestación das persoas traballadoras afectadas por ERTE que se van incorporando á actividade, e o modelo en excel, así como comunicar o Fin do ERTE e o modelo en excel, polo Covid19 | 23 Abril 2020


Cumprimento de Prazos para Presentación de Solicitudes (Ertes), comunícase que debido ao volumen que se está recibindo e ás dificultades da tramitación electrónica, o incumprimento de prazos orixinado en causas alleas ás empresas, enténdese que o retraso non debera ser constitutivo de infracción.

En relación ao cumprimento dos Prazos fixados no Real Decreto-lei 9/2020, de 27 de marzo para a Presentación de Solicitudes Colectivas de prestación por desemprego para traballadoras-es afectadas-os por procedementos de suspensión de contrato e reducción de xornada (ERTES), o SEPE remite o seguinte comunicado, neste enlace | 3 Abril 2020


Acordo da Ampliación do Prazo de Resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, tramitados pola Secretaría Xeral de Emprego así como polas respectivas xefaturas territoriais en función dos respectivos ámbitos territoriais de afectación, neste enlace | 2 Abril 2020


Teléfono de atención a empresas ante o Covid, Liña Empresas – Xunta de Galicia, 900 815 600 neste enlace | 31 Marzo 2020


Nota sobre Expedientes Suspensivos e de Reducción de Xornada por Covid-19 (vía Ministerio de Traballo e Economía Social)  neste enlace | 30 Marzo 2020

Ampliación Criterio Interpretativo Dirección Xeral de Traballo sobre ERTE de forza maior.


FAQs ERTES derivados do coronavirus (vía Ministerio de Traballo e Economía Social), neste enlace | 24 Marzo 2020


Pasos para presentar un ERTE de acordo co RD 8/2020, neste enlace | 20 Marzo 2020

Centrado en ERTE,s en Réxime Xeral pero con referencias a Autónomos-as e Cooperativas. Tamén con Anexos e Modelos.


ERTE por causa de forza maior neste enlace | 13 Marzo 2020FINANCIAMENTO


Resolución da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, que establece os termos e condicións do 1º tramo da liña de avais ao financiamento concedida a empresas e autónomos/as coa finalidade principal de financiar inversións e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en aplicación do disposto no artigo 47 da Lei 47/2003, Xeral Orzamentaria. | 30 de xullo 2020


Nova liña de avais | Resolución  do Acordo polo que se establecen os termos e condicións do 5º Tramo da Liña de Avais a préstamos concedidos a empresas e autónomos, a préstamos concedidos a pemes e autónomos do sector turístico e actividades conexas, e financiamento concedido a empresas e autónomos para a adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, neste enlace | Correccións de erros |  17 xuño 2020


Resolución do Acordo polo que se pon en marcha o 4º Tramo da Liña de Avais e se establece que as súas beneficiarias sexan as pequenas e medianas empresas e autónomas/os afectadas/os polas consecuencias económicas do COVID-19, neste enlace | 20 Maio 2020


Liña de Avais: Resolución do Acordo polo que se establecen os términos e condicións do 3º Tramo da Liña de Avais a préstamos concedidos a empresas e autónomos/as, aos pagarés incorporados ao Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF) e aos reavais concedidos pola Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedade Anónima (CERSA), e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, neste enlace | 11 Maio 2020


Liña de Avais ICO: Resolución do Acordo polo que se instrúe ao ICO a poñer en marcha o 2º Tramo da Liña de Avais aprobada polo Real Decreto-lei 8/2020, e se establece como beneficiarias as Pemes e Autónomas-os afectados polas consecuencias económicas do Covid 19,  neste enlace| 13 Abril 2020

Importe: Ata 20.000 millóns de euros, para renovacións e novos préstamos concedidos a autónomos-as e pemes.

Prazo de solicitude de avais: ata o 30 de setembro 2020. Poderá ampliarse, sempre en liña coa normativa de Axudas de
Estado da UE, por Acordo de Consello de Ministras-os.

Bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) (código de procedemento IG535A). Bases – Extracto. Convoca: Igape | 1 Abril 2020

Prazo: comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de setembro de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Enlace ao IGAPE: Préstamos avalados para apoiar a Pemes e Autónomos-as no contexto do actual brote de Covid 19 (2020)


Liñas Avais ICO: Resumo Liñas de Avais (vía Coceta), neste enlace | 31 Marzo 2020


Liñas Avais ICO: Nota informativa: Aprobadas as características do 1º Tramo da Liña de Avais do ICO para empresas e autónomos-as, con motivo do Covid-19, neste enlace| Boe aquí | 26 Marzo 2020 RESUMOS | Medidas económicas; laborais; e outrasResumo das medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria do Real Decreto-lei 21/2020, de 9 de xuño, neste enlace (vía UECoE) | 10 Xuño 2020


Guía Fase 3 – Plan para a Transición dunha nova normalidade, neste enlace | 8 Xuño 2020


Guía Fase 2 – Plan para a Transición dunha nova normalidade, neste enlace | 8 Xuño 2020


Resumo de Medidas complementarias, do RDL 19/2020, (vía Secretaría Comunicación Moncloa) neste enlace  | 28 Maio 2020


 • Resumo de Medidas de Apoio ao Sector Cultural, do Real Decreto-lei 17/2020 (vía CreaSGR) neste enlace  | 14 Maio 2020.
 • Resumo de Medidas de Apoio ao Sector Cultural, do Real Decreto-lei 17/2020 (vía Garrigues) neste enlace  | 14 Maio 2020.

Resumo de Medidas Urxentes Complementarias para Apoiar á Economía e o Emprego, do Real Decreto-lei 15/2020 (vía UECoE), neste enlace  | 22 Abril 2020


Resumo, Tercer paquete de Medidas de Apoio na Crise do Covid 19 (1ª parte) Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico (vía Fevecta), neste enlace | 2 Abril 2020


Resumo de Medidas Económicas aprobadas en Consello de Ministras/os do 17 de marzo de 2020 (material vía Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital), neste enlace | 20 Marzo 2020


Resumo I, de Medidas Laborais RD 8/2020 de medidas urxentes (Unión de Cooperativas EspazoCoop), neste enlace | 18 Marzo 2020


Resumo II, doutras Medidas RD 8/2020 de medidas urxentes (Unión de Cooperativas EspazoCoop), neste enlace | 18 Marzo 2020 MEDIDAS | Ministerio inclusión, seguridade social e migracións

Informe sobre Medidas para Moratoria e Aprazamento Seguridade Social, artigos 34 e 35 do RDL 11/2020. (Elaborado en base a FAQ´s da Seguridade Social, vía Coceta), neste enlace | 13 Abril 2020


Modificación das contías en materia de aprazamentos no pago de débedas coa Seguridade Social, neste enlace | 13 abril 2020

FAQs. Guía coas preguntas máis frecuentes sobre as medidas adoptadas polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, neste enlace | 24 Marzo 2020
-Axudas para persoas traballadoras con Covid-19 ou en aillamento preventivo

-ERTE – Exoneración por causa de forza maior

-Prestación Extraordinaria para Autónomos-as


Nova prestación da seguridade social para traballadoras/es afectadas/os por coronavirus, neste enlace | 13 Marzo 2020 FISCAL


Fronte ao Covid Aprazamento de Impostos (material vía Faecta), neste enlace, neste enlace | 19 Marzo 2020


A AEAT informa: Contribuíntes con Certificado Electrónico caducado ou próximo a caducar, permite o uso dos certificados caducados na súa Sede de acordo co previsto no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, neste enlace | 18 Marzo 2020


Instruccións provisionais da Axencia Tributaria para solicitar o Aprazamento previsto no Real Decreto Lei  «Covid-19», neste enlace |12 Marzo 2020 SANITARIAS


Guía Rápida lanzada pola OIT para as empresas, a fin de previr as condicións de regreso ao posto de traballo, «Regresar ao Traballo de xeito seguro» neste enlace | 22 de Xuño 2020


Condicións para o uso obrigatorio de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, neste enlace| 20 Maio 2020


Flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da Fase 2 do Plan para a transición hacia unha nova normalidade, neste enlace | 18 de Maio 2020

Resumo da Orde, vía Coceta, neste enlace


Flexibilización de determinadas restriccións sociais e determinadas condicións de desenvolvemento da actividade de comercio minorista e de servizos, así como das actividades de hostalería e restauración nos territorios menos afectados pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, orde do Ministerio de Sanidade,  neste enlace  | 4 de Maio 2020

Instruccións sobre a utilización de mácaras nos distintos medios de transporte e se fixan requisitos para garantizar unha movilidade segura de conformidade co plan para a transición hacia unha nova normalidade, orde do Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana, neste enlace | 4 de Maio 2020

 • Resumo das ordes (vía Coceta), neste enlace
 • Protocolo e Guía Boas Prácticas dirixidas á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario, neste enlace

Actualización a 11 de abril 2020, Guía de Boas Práctica en Centros de Traballo | O Goberno de España publicou unha guía de boas prácticas en centros de traballo para previr os contaxios do COVID-19 coincidiendo coa reincorporación aos seus centros de traballo, o luns e martes, de todos aqueles traballadores e traballadoras de actividades non esenciais que non podan teletraballar, neste enlace


Procedemento de Actuación para os Servizos de Prevención de Riscos Laborais fronte á Exposición ao SARS-CoV-2, neste enlace | 8 Abril 2020


Recomendacións de Prevención no Traballo fronte ao coronavirus (Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia), neste enlace | 16 Marzo 2020


Como actuar? coronavirus.sergas.gal | 16 Marzo 2020 CONTRATACIÓN PÚBLICA


Informe da Oficina Indepediente de Regulación y Supervisión de la Contratación – OIRESCON- sobre o impacto na contratación pública das medidas vinculadas ao Covid19 : Inclúe normativa estatal e autonómica. Informe de 11 de Maio (actualízase con periodicidade mensual), neste enlace | 11 Maio 2020.


Dossier recopilatorio do Ministerio de Facenda con toda a normativa publicada até o 29 de Abril , vinculada a contratación pública e Covid19, neste enlace | 29 Abril 2020


Web do Observatorio da Contratación Pública GUÍAS


Plan de Impulso ao Turismo, lanzada polo goberno o pasado 18 de maio neste enlace | 22 Xuño 2020


Guía de boas prácticas para o reinicio da actividade escénica e musical en España. | 15 Xuño 2020

​O Instituto Nacional de Artes Escénicas e Musicias acab​​a de publicar a 1ª Edición da «Guía de boas prácticas para o reinicio da actividade escénica e musical en España», trátase de medidas e recomendacións ante a crise sanitaria da Covid19. DECRETOS


Real Decreto-lei 24/2020, de 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial, neste enlace | 28 de xuño 2020


Real Decreto-lei 23/2020, de 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica, neste enlace | 24 de xuño 2020


Real Decreto-lei 21/2020, de 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer frente á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, neste enlace | 10 de Xuño 2020


Real Decreto-lei 19/2020, de 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos da COVID-19,