Anuncio de contratación de servizos, Proxecto Laces | Recurso interactivo en web para impulso de proxectos de economía social

 

18 de xuño de 2019

    

Obxecto: Contratación dun servizo consistente na promoción da Economía Social mediante o desenvolvemento informático e mantemento, en galego, español e portugués, dun recurso interactivo en web baseado en sofware libre, para o deseño, maduración e consolidación de oportunidades de negocio no ámbito da economía social.

Dentro do Proxecto LACES (0129_Laces_1_E), aprobado no marco do Programa Interreg V-A a España-Portugal (POCTEP), financiado polo Fondo Social Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Entidade contratante: Unión de Cooperativas EspazoCoop.

Prazo de execución: Antes do 23 de decembro de 2019.

Presentación de ofertas: As ofertas presentaranse exclusivamente por vía telématica con aviso de recibo ao correo electrónico:
info@espazo.coop.

Data límite de presentación de ofertas: 10 días hábiles. Contarase desde o día seguinte ao da publicación do anuncio na web e/ou redes sociais da Unión de Cooperativas Espazocoop.

Descarga dos pregos de condicións:

Tamén a través da  web de EspazoCoop : www.espazo.coop

Resumo informativo sobre o Proxecto LACES aquí

 


Proxecto cofinanciado por FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL (LACES) | www.laceseconomiasocial.com