Preséntanse a continuación os modelos máis habituais relacionados coa xestión social da cooperativa: entrada e saída de persoas socias, celebración de asembleas e consellos reitores, informes, etc.

Solicitude de admisión como socio/a na cooperativa

Resposta a unha solicitude de admisión como socio/a da cooperativa

Baixa voluntaria dun/ha socio/a.

Resposta a unha solicitude de baixa voluntaria.

Solicitude de excedencia.

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria.

Acta de Asemblea Xeral Ordinaria

Convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria

Acta de Asemblea Xeral Extraordinaria.

Convocatoria de Consello Rector.

Acta de Consello Rector.

Escrito de amoestación.

Informe de intervención de contas.

Certificación de actas.

Comunicación ó Rexistro de actos inscribibles.